Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Information om säkerhetspolicy och behandling av personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen och GDPR.

Bakgrund: När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till den registrerade. Av denna anledning lämnas följande information.

Sjukgymnastmottagningen kommer att behandla personuppgifter enligt gällande lag och rätt. De personuppgifter som behandlas erhålles från den registrerade.

Uppgifterna som lämnas vid tidbokningen används endast till tidbokning inför kommande besök på sjukgymnastiken.

De personuppgifter som används är i förekommande fall: namn, telefonnummer samt e-postadress.

Övriga uppgifter som kan lämnas i fritextfältet är frivilliga och känslig information uppmanas att inte lämnas i detta fält.

Lagring: Uppgifterna i tidbokningsregistret raderas snarast efter det att första mötet på sjukgymnastmottagningen skett, dock senast inom en månad.

Personuppgifterna i tidbokningsregistret rensas av den personuppgiftsansvarige som också är skyldig att tillse att informationen som behandlas ej blir tillgängligt för obehöriga.

Avtal enligt gällande regler har tecknats med de personuppgiftsbiträden som förekommer i hantering av personuppgifterna.

Säkerhet: Den personuppgiftsansvarige samt i förekommande fall personuppgiftsbiträdet ansvarar för att uppgifterna i tidbokningsregistret skyddas genom erforderliga tekniska hjälpmedel såsom antivirusprogram, uppdaterad programvara etc.

Rättigheter såsom registrerad: När väl personuppgifter som behandlas i samband med besök på sjukgymnastmottagningen är sjukgymnasten, i enlighet med patientdatalagen (SFS2008:355 HSLF-FS 2016:40) som står över GDPR, skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst 10 år. Därför är det ej tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan.

Kontaktperson och tillika den personuppgiftsansvarige:

Svante Björkerling,

Legitimerad sjukgymnast

0733-95 50 50